สร้างโอกาส เสริมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส

คอลัมน์ : SD Talk

ถึงแม้การกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จะเป็นปัญหาระดับชาติที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมาเป็นเวลานานแล้ว หากต้องยอมรับว่า จนถึงปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไม่สามารถขจัดให้หมดไปจากประเทศไทย

ดังนั้น จึงยังพบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า “เด็กชายขอบ” หรือเด็กที่อาศัยอยู่ตามชายแดนห่างไกล ยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมหรือเทียบเท่านักเรียนในพื้นที่อื่น ๆ

วิทยาลัยดุสิตธานีจึงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

Advertisement

และในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะการบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านการโรงแรม การประกอบอาหาร และการท่องเที่ยวในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงนำองค์ความรู้จากสาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาการจัดการครัว

และศิลปะการประกอบอาหารมาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการแกะสลักผัก ผลไม้ การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล ตลอดจนการประกอบอาหารเมนูผัดไทยและทับทิมกรอบให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก “พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา” องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย “รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน “รศ.ดร.พิภพ อุดร” ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน และคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ และ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งผู้บริหารและคณะอาจารย์จากสถาบันทั้ง 3 แห่ง

“ดร.อรรถเวทย์” กล่าวในพิธีเปิดว่า ตลอด 30 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมาก วิทยาลัยดุสิตธานีจึงร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

“ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยให้ความตระหนัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมก็ยังต้องการแรงงานที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก โดยวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทักษะทางอาชีพดังกล่าวนี้ จะตอบโจทย์ทั้งอุตสาหกรรมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

Advertisement

“รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์” อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวเสริมว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงได้เข้าไปพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลใน จ.กาญจนบุรี โดยทางสถาบันได้นำทักษะทางด้านช่างฝีมือและวิศวกรไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน

“ขณะเดียวกัน ก็พบว่าโรงเรียนบางแห่งเปิดหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว และศิลปะการประกอบอาหาร จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาวิชาชีพทางด้านนี้เพิ่มเติม โดยนำนักเรียนมาศึกษาและฝึกปฏิบัติจริงกับทางวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าการฝึกฝนทักษะด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับสากลนั้นเป็นอย่างไร”

การร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสมดังพันธกิจ แต่ยังเป็นการสร้างโอกาส เสริมอาชีพ ให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างแท้จริง

อีกทั้งคาดหวังว่าการฝึกอบรมนี้จะกลายเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่นักเรียนกลุ่มนี้ และยังสามารถที่จะผลิดอกออกผลไปยังชุมชนและสังคมรอบข้างได้อีกด้วย

Advertisement