เปิดประวัติ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา นายพลหมื่นล้าน พ้นคดีอัดคลิปเสียง

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา
แฟ้มภาพ

เปิดประวัติ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา หลังพ้นคดีอัดคลิปเสียง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วัย 61 ปี

วันที่ 21 มีนาคม 2566 หลังจากมีการโปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. หลังที่ก่อนหน้านี้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน

และขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 104 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบข้อ 8 วรรคสอง ของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Advertisement

หรือส่วนราชการใดหรือสำรองราชการในส่วนราชการใด พ.ศ. 2548 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

เนื่องจากการพิจารณาสั่งการทางวินัย พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามความมาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับสำนวน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.

ซึ่งทำให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน

ในการนี้ หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ข้าราชการตำรวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนและให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนหรือสอบสวนแล้วแต่กรณี นับแต่วันครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคำสั่ง

Advertisement

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มีคำสั่งให้ พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ได้มีมติให้ความเห็นชอบคัดเลือกแต่งตั้ง พลตำรวจเอกวิระชัย ทรงเมตตา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 178 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบมาตรา 53 (2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา สำรองราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่เสนอ

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566

“ประชาชาติธุรกิจ” เปิดประวัติเส้นทางชีวิต และการรับราชการของ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา

ประวัติ พล.ต.อ.วิระชัย

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อายุ 61 (เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2504)  ชื่อเล่น “ต้อย” เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 37 แต่ไม่ได้จบเตรียมทหาร มีดีกรี ดร. จบ ปริญญาเอก Ph.d สาขาการบริหารการพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

จบปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภรรยาคือ คุณจิรฐา ทรงเมตตา เจ้าของธุรกิจกลุ่มชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

พล.ต.อ.วิระชัย รวยติดอันดับเศรษฐีใหม่

นอกจากนี้  พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเมื่อปี 2563 นิตยสารฟอร์บประเทศไทย จัดอันดับให้ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา อยู่ในอันดับที่ 40 จากจำนวน 50 มหาเศรษฐีหน้าใหม่ มีทรัพย์สินมูลค่า 585 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.9 หมื่นล้านบาท

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา
แฟ้มภาพ

ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 36 ทรัพย์สินมูลค่า 940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 2.95 หมื่นล้านบาท

ปี 2565 อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ลงนามคืนตำแหน่ง รองผบ.ตร. และให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวน นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

จากกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง เหตุบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับกับนายพลอีกรายหนึ่ง หลังจากนั้นได้มีการส่งต่อคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวให้กับบุคคลที่ 3 ภายหลังปรากฎว่าได้มีผู้เผยแพร่คลิปเสียงต่อสื่อมวลชนหลายแขนง และกรณีให้ข่าวสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนคดีอาญา กรณีคนร้ายลอบยิงรถยนต์ของนายพลรายหนึ่ง

หลังถูกกล่าวหาและถูกให้สำรองราชการ พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา ได้บวช และเดินสายทำบุญอย่างต่อเนื่องในชื่อของ พระวิระชัย เมตตาธีโร

พระวิระชัย-เมตตาธีโร
แฟ้มภาพ