ประวัติ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซันสวีท

ดร.องอาจ ซันสวีท
ภาพจากเว็บไซต์ sunsweet

ชื่อ นามสกุล: ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

วัน เดือน ปี เกิด : 23 มิถุนายน 2499

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดพิษณุโลก

คู่สมรส : นางจิราพร กิตติคุณชัย

Advertisment

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ

ประวัติการศึกษา :

 • Mini Master of Business Administration รุ่น 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา เทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติการทำงาน :

 • ประธานบริหารเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โซสวีท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซันไชน์ทราเวล จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซันสวีท ไบโอเอ็นเนอยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซันสวีท อโกรเทค จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

แหน่งทางสังคมในปัจจุบัน

Advertisment
 • กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • คณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)
 • คณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย-ตะวันออกกลาง
 • คณะกรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเชียงใหม่ (คพอ.)
 • อุปนายก สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่
 • อุปนายก สมาคมแต้จิ๋วเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ที่ปรึกษา มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์
 • ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่

ผลงานที่โดดเด่น

 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC”
 • รางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (​The Prime Minister’s Industry Award 2020)
 • รางวัล Prime Minister’s Export Award 2019 ด้านผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง: