ประยุทธ์ ไฟเขียวยกระดับ 5 คลัสเตอร์การเกษตรในอีอีซี

เกษตรกร
FILE PHOTO : INDRANIL MUKHERJEE/AFP

รัฐบาลไฟเขียว 5 คลัสเตอร์ด้านการเกษตรในเขตอีอีซี ยกระดับการเกษตรพรีเมี่ยมส่งออก

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตที่สำคัญ คือ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2566-2570 แม้เรามีการพัฒนา อีอีซี เราไม่ได้คำนึงถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเท่านั้น เราจำเป็นต้องยกระดับภาคการเกษตรกรรมของเรา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่คู่ขนานกันไปด้วย

เพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรม คนไทยเก่ง มีการทำการเกษตรอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว เราต้องพัฒนาต่อยอดให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้ เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มราคา ให้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคการเกษตร เราจะต้องเน้นการสร้างบรรยากาศเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับรายได้เกษตรกร และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในด้านการเกษตรให้มากขึ้น

Advertisement

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เราแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 5 คลัสเตอร์ 1.คลัสเตอร์ผลไม้ เน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ตลาดสินค้าคุณภาพสูง เช่น ทุเรียน มังคุด มะม่วง ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.คลัสเตอร์ประมงเพาะเลี้ยง ในการเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเศรษฐกิจใหม่ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาว และปลานิล ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง

3.คลัสเตอร์พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ เน้นยกระดับผลผลิตมันสำปะหลัง ให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี 4.คลัสเตอร์พืชสมุนไพร เน้นการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย กัญชง กัญชา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

5.คลัสเตอร์เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาเกษตรคุณภาพสูง ได้แก่ เนื้อโคพรีเมี่ยมคุณภาพสูง ไข่ไก่อินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง

Advertisement

ทั้งนี้จุดแข็งของการปรับโครงสร้างการเกษตรในพื้นที่อีอีซี คือ เราต้องสามารถสร้างการเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ และระบบโลจิสติกส์ที่มีความพร้อมสูง ทางบก ทางราง ทางทะเล ทางอากาศ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการเกษตรในภาคอื่น ๆ ของไทย ซึ่งรัฐบาลมีแนวคิดส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 แห่งในอนาคตแล้วด้วย

“วันนี้เน้นย้ำด้านการเกษตร ผมก็มีความเป็นห่วงกังวลเรื่องการใช้น้ำ ทำนา ได้สั่งการให้มีการศึกษาหาวิธีการดำเนินการหลาย ๆ ทาง พี่น้องเกษตรกรได้ทำไปบ้างแล้วคือการใช้น้ำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าว เพราะข้าวมีความจำเป็นใช้น้ำเป็นระยะ ๆ ถ้าเราใช้น้ำมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

ดังนั้น ทำอย่างไรที่จะบริหารการใช้น้ำให้เป็นไปตามความต้องการของพืช ซึ่งทดลองทำแล้วมีผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม 800 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้า 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ มันก็ว่าน้อยไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับดำเนินการแล้วบางส่วน ผมให้ขยายไปทุกพื้นที่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

Advertisement