โพลเผยส่วนใหญ่หนุนปลดล็อคการเมืองค่อยเป็นค่อยไป ชี้กลุ่มเจนบีหนุนรัฐบาลมากสุด

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.3 เห็นว่ารัฐบาลควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปในอีก 6 เดือนข้างหน้า เพราะไม่ต้องการเห็นความวุ่นวาย ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบ ยังไม่เห็นพรรคการเมืองปรับปรุงตัว ช่วยบ้านเมืองให้ดีขึ้นอย่างไร พฤติกรรมยี้เดิมๆ ยังมีอยู่ ขณะที่ร้อยละ 27.7 ระบุ ควรปลดล็อคทันที ไม่เกิน 6 เดือน เพราะจะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า รู้ใจประชาชนได้มากกว่า ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีรวดเร็วกว่า และเมื่อจำแนกออกตามจุดยืนการเมืองของคน 3 ฝ่าย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ของกลุ่มพลังเงียบ ระบุ ควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยร้อยละ 67.7 ของผู้สนับสนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 60.0 ของผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลระบุ ควรปลดล็อคการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน

ขณะ ที่จุดยืนทางการเมืองของประชาชนในช่วงอายุต่างๆ พบว่า กลุ่มเจนแซด หรือเจน ซีส์ (Gen Z) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 36.3 ขณะที่กลุ่มเจนวาย (Gen Y) สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 32.8 ส่วนกลุ่มเจน เอ็กซ์ (Gen X) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 47.1 และกลุ่มเจนอื่นๆ เช่น เจน บี (Gen B) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 50.0 ขณะที่กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล พบ เจนแซด ร้อยละ 6.9 เจนวาย ร้อยละ 11.0 เจนเอ็กซ์ร้อยละ 4.3 และเจนอื่นๆ เช่น เจนบี ร้อยละ 8.7 อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เป็นพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด พบว่า มีเจนแซด ร้อยละ 56.8 เจนวายร้อยละ 56.2 เจนเอ็กซ์ ร้อยละ 48.6 และ เจนอื่นๆ ร้อยละ 41.3


โดยเรื่องที่ทุก กลุ่มต้องการให้รัฐบาลและ คสช.ปฏิรูปเร่งด่วนก่อนการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 46.2 ระบุ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รองลงมาคือร้อยละ 12.1 ปฏิรูป เศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจ SME แก้ปากท้องได้ยั่งยืน ตามด้วยร้อยละ 11.5 ระบุ ปฏิรูปการเมือง, ร้อยละ 10.0 ปฏุรูปการศึกษา, ร้อยละ 9.3 ปฏิรูปจราจร แก้อุบัติเหตุ คมนาคมทั้งระบบ, ร้อยละ 9.3 เช่นกัน ระบุปฏิรูป ระบบสาธารณสุข สุขภาพ ประกันสังคม และร้อยละ 1.6 ระบุอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว ธรรมชาติและการอนุรักษ์ เป็นต้น

ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง เกินครึ่ง หรือร้อยละ 54.8 ระบุเป็นกลุ่มพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ ขออยู่ตรงกลางในจุดยืนทางการเมือง ขณะที่เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 36.3 สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. และร้อยละ 8.9 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และ คสช.

เมื่อ จำแนกจุดยืนทางการเมืองของคน 3 ฝ่าย ออกตามเพศ พบว่า หญิงมีสัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าชาย คือ ร้อยละ 38.2 ต่อ ร้อยละ 34.1 ขณะที่ชายมีสัดส่วนไม่สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าหญิง คือร้อยละ 11.5 ต่อร้อยละ 6.6 อย่างไรก็ตาม เกินครึ่งของทั้งชายและหญิง เป็นพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ ขออยู่ตรงกลาง คือ ร้อยละ 54.4 ต่อ ร้อยละ 55.2

ทั้งนี้ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ตอบโจทย์การเมืองของคน 3 ฝ่าย จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,196 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-13 ม.ค.ที่ผ่านมา