ประวิตร ประเดิมแบ่งเค้กงบฉุกเฉิน ภารกิจรองนายกฯ 900 ล้านบาท

ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ประวิตร ฟื้นไข้ ประชุมจากบ้านป่ารอยต่อ ประเดิมอนุมัติกรอบงบฯกลาง สำหรับ 6 รองนายกฯ กรณีฉุกเฉิน 900 ล้าน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมได้รับทราบผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565

โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา รวมถึงแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่าง ๆ จำนวน 23 ครั้ง และรับทราบความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว จำนวน 1,513 โครงการ วงเงิน 1,800 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานอย่างน่าพอใจ ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์กล่าวว่า จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ นโยบาย มาตรการ และแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรีประจำปี 2566 โดยเน้นย้ำการลงพื้นที่ติดตาม แก้ปัญหาให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

และเห็นชอบแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณ งบฯกลาง ของรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายงานจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันมี 6 คน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ประจำปี 2566 จำนวน 18 เขตตรวจราชการ วงเงิน 900 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม การพัฒนาที่มีการบูรณาการ โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ภูมิสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

“พล.อ.ประวิตรยังได้กำชับคณะทำงานทุกเขตตรวจราชการ ให้เร่งติดตามความก้าวหน้าของผลงานอย่างรีบด่วน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ รวมถึงปัญหาภัยแล้ง และปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนทั่วประเทศ โดยจะต้องไม่ซ้ำซ้อนงานปกติโดยเด็ดขาด

พร้อมทั้งเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้รอบด้าน ควบคู่การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประชาชน ให้รับทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการให้อย่างต่อเนื่อง” พล.ท.พัชร์ชศักดิ์กล่าว