เพื่อไทย เคาะชื่อ กก.บห.ชุดใหม่ ตั้งรุ่นใหญ่นั่งบอร์ดบริหาร

พรรคเพื่อไทย เลือก 10 กก.บห.คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ภูมิ ชูศักดิ์ เสริมศักดิ์ นั่งบอร์ดบริหาร ขณะที่ กก.บห.ที่เป็น ส.ส.เตรียมลาออก เพื่อเตรียมตัวเลือกตั้ง ทันที่ที่ กกต.รับรอง  

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่พรรดเพี่อไทย ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้แมด้วยนายประเสิรฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุมว่า

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ข้อบังคับพรรค และเลือก กก.บห.แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 10 คน และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

นายประเสริฐ กล่วาว่า ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 10 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 2. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 3. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค

4. รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล รองหัวหน้าพรรค 5. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 6. ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค 7. นายชุมสาย ศรียาภัยรองเลขาธิการพรรค 8. นายสุรเกียรติ เทียนทอง กรรมการบริหารอื่น 9. นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารอื่น 10. นายยุ้ง จักรไพศาล กรรมการบริหารอื่น

เมื่อรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำนวน 13 คน จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ทั้งสิ้น 23 คน ประกอบด้วย 1. นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 2. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค 3. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค 4. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค 5. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

การเมือ6. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 7. นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค 8. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค 9. รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล รองหัวหน้าพรรค 10. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 11. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 12. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

13. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค 14. ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค 15. นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรค 16. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค 17. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 18. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค 19. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค 20. นางสาวจิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค 21. นายสุรเกียรติ เทียนทอง กรรมการบริหารพรรค 22. นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารพรรค23. นายยุ้ง จักรไพศาล กรรมการบริหารพรรค

นายประเสริฐ กล่าวว่า นอกจากนี้ สำหรับผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 11 ท่าน 1. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 2. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค 3. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 4. ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค

5. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 6. นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

7. นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต 8. นายสุเทพ บุตรเจริญ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 9. นายไฉน รุ่งเรืองชัยศรี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 10. นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29 11. นางสาวอารยา สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 18

เมื่อรวมกับกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำนวน 4 คน จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย 1. นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 2. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค 3. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค 4. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค 5. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 6. ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค

7. นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค 8. นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 9. นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ 10. นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 3 จังหวัดภูเก็ต 11. นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต

12. นายสุเทพ บุตรเจริญ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2 13. นายไฉน รุ่งเรืองชัยศรี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 14. นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29 15. นางสาวอารยา สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 18

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือก กก.บห.ชุดใหม่วันนี้ กก.บห.ที่เป็น ส.ส.จะยังไม่ลาออกจากตำแหน่งเดิม เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ต้องรอจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะรับรองแล้ว กก.บห.ที่เป็น ส.ส.จะลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเตรียมลงพื้นที่ไปหาเสียงเลือกตั้ง