ดีเอสไอ แจง เอกสารข้าราชการถวายฎีกา กรณีปฏิบัติหน้าที่คดียาเสพติด

ประกาศ ดีเอสไอ

ดีเอสไอ ชี้แจง เอกสารข้าราชการดีเอสไอ ถวายฎีการ้องทุกข์ เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่อายัดทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรณีที่มีเอกสารบันทึกข้อความ กราบบังคมทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายฎีกา ร้องทุกข์ เผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ระบุว่า

ได้มีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอความเป็นธรรม โดยกล่าวหาว่ามีการบริหารงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่สุจริต โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีฝ่ายการเมืองคอยควบคุมสั่งการ นั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอชี้แจงต่อสาธารณชนว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในการดำเนินคดีนั้น จะมีการดำเนินการ ในรูปแบบของคณะพนักงานสืบสวนหรือคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี ไม่ใช่การดำเนินการโดยลำพังของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคนใดคนหนึ่ง

และในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบัติงานของกรม อาจเกิดความไม่เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้บริหารได้ อันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหน่วยงานราชการ ซึ่งที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีปัญหาการปฏิบัติงานในภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมตามที่ปรากฎเป็นข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และแม้การ ร้องทุกข์หรือขอพระราชทานความเป็นธรรมจะเป็นสิทธิโดยชอบ แต่ในกรณีของข้าราชการพลเรือนนั้น ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดวิธีการดำเนินการไว้แล้ว

ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการเป็นลำดับในการให้ความเป็นธรรม และหากเห็นว่าการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็สามารถใช้สิทธิทางศาลปกครอง อันมีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียมีการแชร์หนังสือ เรื่อง กราบบังคมทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายฎีกา ร้องทุกข์ ขอรับพระราชทาน ความเป็นธรรมอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 ต่อ ๆ กันมาว่าโดยมีเนื้อหาว่า

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ผ่าน ผอ.กบค.) ตามที่ กระผม นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี ตําแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการ สังกัด ส่วนตรวจ 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นําความ กราบบังคมทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายฎีกา ร้องทุกข์ ขออาศัยในพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ ในพระมหาบารมีธรรมอันล้นเกล้าล้นกระหม่อม ขอรับพระราชทานความเป็นธรรม อันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และได้มีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แล้วนั้น

บัดนี้ กระผม ได้นําความกราบบังคมทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายฎีกา ร้องทุกข์ ขออาศัยในพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ ในพระมหาบารมีธรรมอันล้นเกล้าล้นกระหม่อม ขอรับพระราชทานความเป็นธรรมอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

และในวันเดียวกันนี้ ได้มีข้าราชการรายอื่นอีก ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เสียหาย และเกิดความขับข้องหมองใจ ได้เข้ามายื่นขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูล ถวายฎีกา ร้องทุกข์ ขอรับพระราชทานความเป็นธรรมอันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอันเกี่ยวกับ การบริหารราชการแผ่นดินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จํานวน 3 ราย รวมเป็นข้าราชการกรมสอบสวน คดีพิเศษ ทั้งหมด จํานวน 4 ราย จํานวน 25 เรื่อง

อนึ่ง เพื่อเป็นการตอบโจทยกระดับองค์กร ปลูกเร้าตาม ค่านิยมร่วม เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์ เมื่อได้มีหนังสือร้องเรียนกับ สื่อสารมวลชน สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ข่าว และหากดําเนินการเรียบร้อยแล้ว อาจได้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหัวหน้านิติบุคคล เพื่อโปรดทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป