กกต.ออกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ยุบพรรคไทรักธรรม

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ยุบพรรคไทรักธรรม หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง การยุบพรรคไทรักธรรม ลงนามโดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทรักธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยที่ 16/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มีคำสั่งให้ยุบพรรคไทรักธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 30 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/302/T_0041.PDF

Advertisement

ประกาศ กกต.ยุบพรรคไทรักธรรม