เช็กมติ ครม. 27 ธันวาคม 2565 แต่งตั้ง-โยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง

ทีมโฆษกรัฐบาล

มติครม. 27 ธ.ค. 2565 ตั้ง ธนกร วังบุญคงชนะ นั่ง บอร์ด ป.ย.ป. เข็มชัย ชุติวงศ์ – สุรงค์ บูลลกุล – หม่อมหลวงดิศปนัดดา นั่ง คกก.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมตั้งบอร์ดองค์การสวนสัตว์รวม 9 คน

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1.กระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้ง นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2.การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ 2.พลเอก ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม กรรมการ 3.นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

3.การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานกรรมการ 2.ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3.หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.นายพณชิต กิตติปัญญางาม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

4.แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เสนอแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

5.การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รวม 9 คน ดังนี้ 1.นายเดชบุญ มาประเสริฐ (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) ประธานกรรมการ 2.รองศาสตราจารย์กำลัง ชุมพลบัญชร (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) กรรมการด้านสัตวแพทย์/เกษตร/สัตวบาล 3.นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) กรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการด้านกฎหมาย 5.นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์


6.นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) กรรมการด้านต่างประเทศ 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการด้านสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม 8.นายมณเฑียร อินทร์น้อย (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) กรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร/การบริหารทรัพยากรบุคคล 9.นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ (เป็นบุคคลจากบัญชีรายชื่อฯ) กรรมการผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม