ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง บ้านพร้อมที่ดิน-คอนโดฯ มีผลแล้ว

บ้าน
ภาพจาก PIXABAY

“ทิพานัน” ย้ำข่าวดี รัฐบาล “ประยุทธ์” ลดค่าธรรมเนียมโอน-จำนอง บ้านพร้อมที่ดิน-คอนโดฯ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลแล้วถึง 31 ธ.ค. 2566 นี้

วันที่ 6 มกราคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จึงผลักดันให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยมากขึ้น

Advertisement

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่องที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พ.ศ. 2565

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และมาตรา 103 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521

คอนโด
ภาพจาก PIXABAY

กฎกระทรวงมีผลสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว ซึ่งมีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย ดำเนินการจดทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Advertisement

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอัตราพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 1
  2. ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ตาม (1) ในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01

“มาตรการดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาคท่องเที่ยว ประกอบกับการเร่งผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทำให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ ที่จะส่งผลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น” น.ส.ทิพานันกล่าว

Advertisement