เปิด 15 รายชื่อ ตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

วุฒิสภาออกประกาศ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 15 คน 

วันที่ 12 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่องตั้ง คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวม 15 คน ลงนามโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่
1 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน 15 คน ประกอบด้วย

1. นายกล้านรงค์ จันทิก
2. นายเจน นําชัยศิริ
3. พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ
4. พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ
5. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอําพน
6. พลตํารวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
7. พลเอกธงชัย สาระสุข
8. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
9. นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์
10. พลเอกสนธยา ศรีเจริญ
11. พลตํารวจโทสมบัติ มิลินทจินดา
12. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
13. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
14. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
15. พลเอกอู้ด เบื้องบน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศวุฒิสภา-15 รายชื่อ ตรวจสอบผู้ได้รับเสนอชื่อดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ