แต่งตั้ง “ผ่องศรี ธาราภูมิ” เป็นโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง เป็นโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ลงนามโดยนายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 92 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 จึงแต่งตั้งให้นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

Advertisment

 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร