ราชกิจจาฯประกาศ ให้พรรคเพื่อแผ่นดิน สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง ให้ “พรรคเพื่อแผ่นดิน” สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2550 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

พรรคเพื่อแผ่นดินไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย เนื่องจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อแผ่นดินทั้งคณะ ทำให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามข้อบังคับพรรคเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 1/2561) ข้อ 25 วรรคหนี่ง (2) และ (3) ประกอบข้อ 24 วรรคหนึ่ง (3) เป็นเหตุให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดินพ้นจากสมาชิกภาพพรรคเพื่อแผ่นดินทั้งหมด

จึงไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อบังคับพรรคเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 1/2561) ข้อ 25 กรณีนี้จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ราชกิจจาฯ-ประกาศกกต.