ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบกกต. เรื่องการใช้จ่ายเงินจัดเลือกตั้งส.ส. 2566

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 31 มีนาคม 2566 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ มีสาระสำคัญ

Advertisement

อาทิ หมวด 4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
ข้อ 17 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นรายการที่กำหนดให้จ่ายในการเลือกตั้งตามหน้าที่และ อำนาจของคณะกรรมการและสำนักงานหรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ข้อที่ 28 ระบุว่า ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง จัดทำรายงานการรับจ่ายเงิน สรุปรายงานการรับจ่ายเงิน และปิดบัญชีพร้อมส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้สำนักงานภายในสี่สิบห้าวันนับถัดจากวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากมีความจำเป็นให้ขอขยายระยะเวลาต่อเลขาธิการได้ไม่เกินสามสิบวัน

ขณะที่ในบทเฉพาะกาล (ข้อ 29) ระบุว่า การใดที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น หรือจนกว่าสามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น

Advertisement

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

ระเบียบกกต. ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง66

Advertisement