จับตาวาระ ครม.สแกนแผนน้ำ 20 ปี รับรองงบการเงิน รฟม.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังประชุม ครม

จับตาวาระ ครม.กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง สแกนผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี รับรองงบการเงินการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา ไม่มี

เรื่องที่คาดว่าจะเข้า ครม.ในวาระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/จร จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ขอความอนุมัติรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม High-Level Political Meeting (HLPM) ภายใต้กรอบความริเริ่มเพื่อความมั่นคงจากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการจัดทำมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพิษจากพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ จำนวน 4 เรื่อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา (...) กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ฉบับที่ ..) .. …. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) .. ….

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (.. 2561-2580) ช่วงปี ..2561-2565 ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6)

เรื่องเพื่อทราบจำนวน 9 เรื่อง อาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกสทช. ประจำปี 2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (พปส.) รายงานประจำปี 2565 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ (กตน.) สรุปรายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 23 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2566)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศประจำปี 2565 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2566

กระทรวงคมนาคมรายงานผลการตรวจสอบรับรองงบการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565