กกต.ประกาศให้ พรรครวมไทยยูไนเต็ด สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กกต. ให้ “พรรครวมไทยยูไนเต็ด” สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรค

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.)  เรื่องให้ พรรครวมไทยยูไนเต็ด สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อไทยพัฒนา ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ด (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น

นายพงศ์ธร เพชรชาติ เลขาธิการพรรครวมไทยยูไนเต็ด รักษาการแทนหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรครวมไทยไนเต็ด ตามข้อบังคับพรรครวมไทยยูในเต็ด พ.ศ.2564 ข้อ 122 กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครวมไทยไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Advertisement

พรรครวมไทยสิ้นสภาพ