กมธ.ตรวจสอบประวัติ ว่าที่ ป.ป.ช. ขอขยายเวลา 30 วัน พบข้อมูลใหม่

กมธ.ตรวจสอบประวัติ ว่าที่ ป.ป.ช. ขอขยายเวลา 30 วัน พบข้อมูลใหม่

กมธ.สามัญ วุฒิสภา ตรวจประวัติ “สมบัติ ธรธรรม” ว่าที่ กรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ ขอขยายเวลา 30 วัน พบข้อมูลความประพฤติ-พฤติกรรมทางจริยธรรมหลายประการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 รายงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถึงความคืบหน้าการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ที่จะมาแทนพล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเลือกนายสมบัติ ธรธรรม และอยู่ระหว่างคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. วุฒิสภา ที่มี นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน

ล่าสุด คณะกมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. วุฒิสภา ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

เนื่องจากการพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.มีข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช.หลายประการ ที่คณะกมธ.สามัญจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เพื่อให้การพิจารณาของคณะกมธ.วิสามัญเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 105 วรรคสอง คณะกมธ.สามัญจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566


รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า วุฒิสภาได้ประกาศรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และปิดรับข้อมูลไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566