ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 สส.ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทน

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 สส.ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทน

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 สส.พัทลุง ภูมิใจไทย เสียบบัตรแทน ภูมิศิษฏ์ รวย 6.4 ล้าน ไม่มีหนี้สิน แจ้งรายได้เงินทำบุญงานศพมารดา 7.2 แสน ฉลอง 2.9 ล้าน 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ และนายภูมิศิษฏ์ คงมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พัทลุง พรรคภูมิใจไทย กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ดังนี้

บัญชีทรัพย์สิน ฉลอง เทิดวีระพงศ์

นายฉลอง เทิดวีระพงศ์ มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 2,978,885.32 บาท มีหนี้สินรวมกันทั้งหมด จากเงินเบิกเกินบัญชี 45,706.98 บาท รายละเอียดมีดังนี้

ทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 4 บัญชี 177,024.48 บาท เงินลงทุน หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำนวน 50,670 หน่วย มูลค่า 506,700 บาท ที่ดิน 3 แปลง มูลค่ารวม 1,090,500 บาท ประกอบด้วย โฉนดเลขที่ 3193 จ.พัทลุง เนื้อที่ 8 ไร่ 86 ตารางวา (ตร.ว.) โฉนดเลขที่ 3194 จ.พัทลุง 6 ไร่ 2 งาน 38 ตร.ว. และโฉนดเลขที่ 54949 จ.กระบี่ 1 งาน

ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน 500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 544,660.84 บาท ทรัพย์สินอื่น 160,000 บาทได้แก่ อาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. 1 กระบอก และอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกซอง 12 (5 นัด) 1 กระบอก

นายฉลองแจ้งต่อข้อมูลรายได้ต่อปีรวมทั้งสิ้น 1,811,233.68 บาท แบ่งออกเป็น รายได้ประจำ เงินเดือน 1,362,720 บาท เงินบำนาญ 448,513.68 บาท รายจ่ายต่อปี รายจ่ายประจำ ค่าอุปโภคบริโภค 30,000 บาท

นายฉลองแจ้งข้อมูลเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่านมา 986,805.63 บาท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ปี 2560-2561 นายอำเภอ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ปี 2561-2562 ปลัดจังหวัดพัทลุง และ ปี 2562-2565 สส.เขตเลือกที่ 2 จ.พัทลุง

นายฉลองแจ้งสถานะภาพ หย่าเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 2 คน

บัญชีทรัพย์สิน นายภูมิศิษฏ์ คงมี

นายภูมิศิษฏ์ คงมี มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 6,471,082.99 ไม่มีหนี้สิน โดยมีทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสด 42,000 บาท เงินฝาก 3 บัญชี 204,082.99 บาท ที่ดิน 2 แปลง 700,000 บาท นส.4จ.เลขที่ 25310 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เนื้อที่ 1 งาน 90 ตร.ว. นส.4จ.เลขที่ 2344 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2 ไร่ 17 ตร.ว. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว 1 หลัง  5,000,000 บาท

ทรัพย์สินอื่น 525,000 บาท ได้แก่ สร้อยคอพร้อมพระเหลี่ยมทอง 1 เส้น นาฬิกา 1 เรือน แหวน 1 วง ปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกซองขนาด 12 (5 นัด) 1 กระบอก และปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 11 มม. 1 กระบอก

นายภูมิศิษฎ์ แจ้งข้อมูลรายได้ต่อปีรวม 1,636,050.67 บาท แบ่งออกเป็น รายได้จากเงินเดือน สส.ระหว่าง 1 มกราคม 2564-2 กันยายน 2564 จำนวน 916,050.67 บาท และรายได้อื่น ๆ จากรับเงินทำบุญจากงานศพมารดา 720,000 บาท

ขณะที่มีรายจ่ายต่อปี รวม 510,000 บาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจำ ค่าอุปโภคบริโภค 240,000 บาท รายจ่ายอื่น ๆ ค่าเล่าเรียนบุตร 120,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 150,000 บาท ข้อมูลเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 916,050.67 บาท

นายภูมิศิษฎ์ แจ้งสถานภาพ หย่าเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน และบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่บิดาได้แสดงออก หรือรับรองโดยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษา ดูแลรักษาพยาบาล แสดงออกต่อสังคมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าเป็นบุตร จำนวน 2 คน

รายงานเพิ่มเติมว่า นายฉลองและนายภูมิศิษฎ์ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี แต่องค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมาก เห็นว่า ทางไต่สวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ คงจำคุกคนละ 9 เดือน และให้พ้นจาก สส.นับตั้งแต่ 11 เมษายน 2565 กรณีให้ผู้อื่นเสียบบัตรแสดงตนแทนในการลงมติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียงตามรายมาตรา