เช็กมติ ครม.แต่งตั้งทั้งหมดที่นี่

เช็กมติ ครม. แต่งตั้งทั้งหมดที่นี่
ภาพ : www.thaigov.go.th

ครม.แต่งตั้งบอร์ด TCEB-รองเลขาธิการ ป.ป.ง. สยบข่าวลือ ตั้ง “พชร อนันตศิลป์” นั่งปลัดคลัง-โยก “จตุพร บุรุษพัฒน์” ข้ามฟากปลัดพลังงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ/อนุมัติในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

1.การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งนางสาวปนิษฐา บุรี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แทนนายประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

2.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้ง นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือแพร่สะพัดว่าจะมีการโยกนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน แทนนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 รวมถึงกระแสข่าวการแต่งตั้งนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่จะเกษียณอายุราชการเช่นเดียวกัน