ราชกิจจาฯประกาศรายชื่อ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 35 คณะ 525 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา จำนวน 35 คณะ รวม 525 คน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาจำนวน 35 คณะ รวม 525 ราย ลงนามโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 26 ปีที่ 1ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2562 ข้อ 90

สำหรับ กรรมาธิการ คือ บุคคลที่สภาแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของสภา บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรืออาจเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มิได้เป็นสมาชิกสภาก็ได้

กรรมาธิการนี้จะทำงานกันเป็นคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามจำนวนที่สภากำหนดและเมื่อคณะกรรมาธิการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว ต้องรายงานต่อสภาเพื่อทราบหรือเพื่อมีมติตามกฎหมายต่อไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
1. นายกมลศักดิ์ สีวาเมาะ
2. นายกัณวีร์ สืบแสง
3.นายเกียรติคุณ ต้นยาง
4. นายคุณากร มั่นนทีรัย
5. นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว
6. นายชัยเกษม นิติสิริ
7. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
8. นางสาวนิตยา มีศรี
9. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
10. นายมานพ ศรีผึ้ง
11. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
12. นายวิทยา แก้วภราศัย
13.นายวีรวุธ รักเที่ยง
14.. นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
15. นายองอาจ วงษ์ประยูร

2. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
1. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
2. นายฉลาด ขามช่วง
3. นายไชยวัฒนา ติณรัตน์
4. นายชูการ์โน มะทา
5. นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล
6. นายนิติพล ผิวเหมาะ
7. นายประเสริฐ บุญเรือง
8. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
9. นางสาวภคมน หนุนอนันต์
10. นายภาณุ พรวัฒนา
11. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
12. นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ
13. นายสนอง เทพอักษรณรงค์
14. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
15. นายอดิศร เพียงเกษ

3. คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
1. นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์
2. นางสาวชญาภา สินธุไพร
3. นายซาการียา สะอิ
4. นายธนกร วังบุญคงชนะ
5. นายธีรัจชัย พันธุมาศ
6. นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร
7. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
8. นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์
9. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
10. นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ
11. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
12. นายศักดิ์ ซารัมย์
13. นายสัญญา นิลสุพรรณ
14. นายสุรเกียรติ เทียนทอง
15. นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร


ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่