ครม.เห็นชอบการจัดสรรงบฯปี 68 ตาม 6 ยุทธศาสตร์ วงเงิน 3.59 ล้านล้าน

ครม.สัญจรเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ 2568 วงเงิน 3.59 ล้านล้านบาท ตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมณัฐพงศ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

เพื่อวางกรอบการจัดทำงบประมาณปี 2568 ให้กับหน่วยงานราชการที่จะเสนอของบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ไว้ที่ 3.59 ล้านล้านบาท

สำหรับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบฯ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย


1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่งคง
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ