ครม.ไฟเขียวยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ-บัญชีจัดทำงบฯ รายจ่ายปี 62

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา15.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบว่า นายกอบศักดิ์ ภู่ตระกูล ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.อนุมัติจัดสรรกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และบัญชีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยยึดหลักกรอบยุทธศาสตร์ 6 ด้าน และแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมียุทธศาสตร์ 10 ด้าน เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกในการใช้รัฐธรรมนูญจึงบังคับให้วางกรอบงบฯ ตามแผนทั้งสองในการเป็นกรอบเบื้องต้นในการจัดทำงบปีถัดไป

ทั้งนี้ ได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และกรอบความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มาเป็นแนวทาง

โดยในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 จะมีการจัดทำและวางฐานยุทธศาสตร์งบประมาณทั้ง 6 ด้าน ซึ่ง(1)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ดูแลความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ และเตรียมการจัดการภัยพิบัติ (2)ยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดูแลการเงิน การคลัง การลงทุน การค้า อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ (3)ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและการเสริมสร้างคน เพื่อยกระดับการศึกษาและการจัดการเสริมสร้างศักยภาพตลอดชีพ (4)ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน (5)ยุทธศาสตร์การจัดการด้านน้ำ การสร้างการเจริญเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (6)ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการปรับการบริหารจัดการราชการแผ่นดินและภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างการกระจายอำนาจ ท้ังนี้จะมีทั้งสิ้น 58 แผน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ