มติ ครม. (23 ม.ค. 67) แต่งตั้ง ขรก.การเมือง-ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง

ทีมโฆษกรัฐบาล

มติ ครม. (23 ม.ค. 67) ครม.มีมติอนุมัติเห็นชอบแต่งตั้ง “ธนสาร ธรรมสอน” เป็นข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ” เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบการแต่งตั้ง ดังนี้

1.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งนายธนสาร ธรรมสอน เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

2.และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านรวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ
2. นายเสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางสาวเกตุสุดา สุประดิษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป