นายกฯ มอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นายเศรษฐา ทวีสิน

รัฐบาลจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เชิญชวนภาครัฐ เอกชน ประชาชนประดับตราสัญลักษณ์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้แก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และร่วมเป็น  ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากนั้น ชมนิทรรศการ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น”

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  กล่าวว่า

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมความหมายภาษาไทย และได้รับความร่วมมือจากสื่อทุกแขนงได้นำไปขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์และสื่ออนไลน์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตลอดปี 2567

บิ๊กต่อ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระบรมราชวินิจฉัยให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวและพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกันจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน บ้านเรือนและจัดการลงนามถวายพระพรภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ ตลอดทั้งปี 2567

พร้อมขอความร่วมมือทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระมหามงคลนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธี ให้กับผู้ร่วมพิธี  ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง 19 กระทรวง  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สื่อมวลชน 37 หน่วยงาน  และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด รับมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธี ผ่านระบบออนไลน์

พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับส่วนราชการ องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานใดมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ เพื่อประดิษฐานในสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งขออนุญาตไปที่ คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สอบถาม โทร. 0-2283-4789-91, 0-2283-4775, 0-2283-4787, 0-2283-4780 โทรสาร 0-2283 4809-10 หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมแบบฟอร์มได้จาก QR Code ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. อยู่ตรงกลาง อักษร ว ใช้สีขาวนวล สีแห่งวันจันทร์วันพระบรมราชสมภพ ตามคติมหาทักษา อักษร ป ใช้สีเหลือง วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และอักษร ร ใช้สีฟ้า วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อยู่บนรูปทรงของเพชร อันหมายถึง พระปรมาภิไธย “มหาวชิราลงกรณ” เพชรสีขาบ (สีน้ำเงินแก่) อันเป็นสีของขัตติยกษัตริย์ ภายนอกกรอบของเพชร ประกอบด้วยแถบสีเขียว ซึ่งเป็นสีแห่งเดชวันพระบรมราชสมภพ ประดับด้วยเพชร 72 เม็ด หมายถึง พระชนมพรรษา 72 พรรษา

เบื้องบนประดับพระมหาพิชัยมงกุฎ แสดงถึงทรงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดิษฐานพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แสดงถึงพระบรมเดชานุภาพแผ่กระจายไปไกลทั่วทุกหนแห่ง เพื่อปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดิน

ยอดจงกลฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์ ดอกจำปาทองห้อยระบายชั้นล่างนพปฎลมหาเศวตฉัตร 8 ดอก หมายถึง พระบารมีแผ่ไปทั่วทั้ง 8 ทิศ เลข 10 ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เบื้องล่างปลายแถบแพร

เบื้องขวามีรูปคชสีห์กายสีม่วงชมพูประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร เบื้องซ้ายมีรูปราชสีห์กายขาวประคองฉัตร 7 ชั้น หมายถึง ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดิน เบื้องล่างประกอบด้วยลวดลายพญานาคกายสีเขียว อันแสดงถึงนักษัตรปีมะโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมถพ แพรแถบสีส้มขลิบทองซึ่งเป็นสีแห่งมูละของวันพระบรมราชสมภพ ภายในแพรแถบมีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”


ใต้อักษรพระปรมาภิไธย ประกอบด้วยตัวเลข 72 หมายถึงพระชนมพรรษา ลวดลายเฟื่องอุบะและลวดลายดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำพระองค์มีสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติ