โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4,110 ราย

วันนี้ (๒สิงหาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน ๔,๑๑๐ ราย ดังนี้

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑. พันโท เกษมศักดิ์ ฤทธิ์มหา เป็น พันเอก
๒. พันโท ประชุม สามสาหร่าย เป็น พันเอก
๓. พันโท ประวิทย์ เพ็งจิตร เป็น พันเอก
๔. พันโท ทรงศักดิ์ สิทธิพงษ์ เป็น พันเอก
๕. พันโท อํานาจ จูกระจ่าง เป็น พันเอก
๖. พันโท สรวิชญ์ เรือขวางเพชร เป็น พันเอก
๗. นาวาโท เจริญวุฒิ แก้วอินทร์ เป็น นาวาเอก
๘. นาวาโท วิษุวัตร์ แสนคํา เป็น นาวาเอก
๙. นาวาโท วสันต์ ภู่เงิน เป็น นาวาเอก
๑๐. นาวาโท สมยศ หมอนสุวรรณ์ เป็น นาวาอากาศเอก

คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมดที่นี่ – ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง พระราชทหารยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

 

 


ที่มา : มติชนออนไลน์