นิด้าโพลเผย คนส่วนใหญ่กังวลการเมือง จุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่

นิด้าโพล Nida Poll การเมือง การชุมนุม

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่กังวลความขัดแย้งทางการเมือง กระทบเศรษฐกิจมากที่สุด กังวลสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน จุดชนวนความขัดแย้งรอบใหม่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมือง”

สำรวจระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ

จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง พบว่าร้อยละ 38.93 ระบุว่าเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลง รองลงมา ร้อยละ 20.08 ระบุว่า ความแตกแยกในสังคม ร้อยละ 19.39 ระบุว่า ไม่กังวลใด ๆ เลย ร้อยละ 11.75 ระบุว่า การใช้ความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 9.54 ระบุว่า ความไม่มีเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมือง ส่วนใหญ่มีนักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 44.73 ระบุว่า เชื่อมาก รองลงมา ร้อยละ 27.18 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ ร้อยละ 12.06 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองรอบใหม่ พบว่า ร้อยละ 29.85 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล รองลงมา ร้อยละ 27.02 ระบุว่า ไม่กังวลเลย ร้อยละ 22.75 ระบุว่า กังวลมาก ร้อยละ 19.62 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ