ครม.สัญจร 4 บุรีแจก 515 ล้าน เศรษฐาไฟเขียว 18 โครงการ

government
เศรษฐา ทวีสิน

ครม.สัญจร เพชรบุรี อนุมัติ 18 โครงการ วงเงิน 515 ล้าน เอกชนได้พ่วง 8 โครงการ เผยข้อเสนอรัฐ-เอกชน 4 จังหวัด ชงโครงการทุกระดับท่วม 3 หมื่นล้าน 94 โครงการ ทั้งขยายถนนทางหลวง ทะลวงจราจรภาคใต้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบฯตั้งต้นเพชรบุรีเมืองมรดกโลก ผ่านมาตรการลดภาษีผู้ถือ EEC VISA 17%

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 “ฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ว่า ครม.ได้เห็นชอบตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอการสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร การท่องเที่ยว การเกษตร การส่งเสริมความมั่นคงสงบเรียบร้อย การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และการพัฒนาแบบที่มีส่วนร่วมเมืองสร้างสรรค์ระดับสากล

อนุมัติ 10 โครงการ 246 ล้าน

ทั้งนี้ ครม.รับทราบและเห็นชอบหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด จำนวน 10 โครงการ กรอบวงเงิน 246 ล้านบาท โดยให้กลุ่มจังหวัด และจังหวัดขอรับการจัดสรรของบประมาณปี 2567 และงบกลาง และเห็นชอบในหลักการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน จำนวน 8 โครงการ กรอบวงเงิน 268 ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2567 และงบกลาง

ด้าน นพ.ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงผลประชุม ครม.ว่า โครงการที่ผ่านการเห็นชอบมีดังนี้ โครงการที่ผ่านความเห็นชอบของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 10 โครงการ วงเงิน 246.26 ล้านบาท ประกอบด้วย แบ่งเป็น 2 โครงการ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งหมด 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท

Advertisment

คือ โครงการปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งป้ายท่องเที่ยวและเครื่องหมายจราจรบนผิวถนนสาย สค.5022 ถนนสาย สค.5036 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระยะทางรวม 9.100 กม. วงเงิน 25 ล้านบาท

โครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วงเงิน 25 ล้านบาท โครงการของจังหวัดเพชรบุรี 3 โครงการ วงเงิน 47.7 ล้านบาท คือ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายในวนอุทยานเขานางพันธุรัต วงเงิน 9.2 ล้านบาท โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองอรรถสิทธิ์ พร้อมส่วนประกอบ วงเงิน 30 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายบ้านร่วมใจพัฒนา-สองไร่ชายน้ำ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วงเงิน 8.5 ล้านบาท

โครงการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพมุ่งสู่ความยั่งยืน วงเงิน 40 ล้านบาท โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสาน วงเงิน 10 ล้านบาท

โครงการของจังหวัดสมุทรสงคราม มี 1 โครงการ วงเงิน 48.5 ล้านบาท คือ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม (ระยะที่ 2) วงเงิน 48,560,000 บาท

Advertisment

โครงการของจังหวัดสมุทรสาคร เสนอ 2 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท คือ โครงการงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนแสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.27+550-กม.30+275 ทางขนาน (เป็นช่วง) อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 2.725 กม. วงเงิน 20 ล้านบาท และโครงการปรับปรุงผิวทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ถนนสายหมู่ 8-หมู่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วงเงิน 30 ล้านบาท

ไฟเขียว 8 โครงการภาคเอกชน

ส่วนโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน มี 8 โครงการ รวมวงเงิน 268.63 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการฝายแม่น้ำปราณบุรี (ก่อสร้างฝายสูง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร) วงเงิน 23 ล้านบาท 2.โครงการต่อยอดจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ของยูเนสโก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) วงเงิน 10 ล้านบาท 3.โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำหนองไก่เถื่อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเพชรบุรี วงเงิน 40 ล้านบาท

4.โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ระยะที่ 1 วงเงิน 50 ล้านบาท 5.โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาคันหอก พร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 50 ล้านบาท

6.โครงการขยายเขตประปาบาดาล ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม วงเงิน 45.63 ล้านบาท 7.ก่อสร้างท่าเทียบเรือวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร วงเงิน 14 ล้านบาท 8.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งในพื้นที่ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร วงเงิน 36 ล้านบาท

ลดภาษีผู้ถือ EEC VISA 17%

เรื่องที่สอง รัฐบาลตั้งใจจะดึงดูดการลงทุน โดยการให้ VISA กับ Expat ที่เป็นผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยรับทราบ ข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย EEC เรื่อง EEC VISA ที่ให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวทำงานในไทย ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราคงที่ ร้อยละ 17

เอกชนชงท่วม 94 โครงการ

นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.เพชรบุรี ได้มีข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณา 94 โครงการ งบประมาณรวม 25,784,466,416 บาท แบ่งเป็น 1.โครงการที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 248,560,000 บาท และ 2.โครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จำนวน 19 โครงการ งบประมาณรวม 2,659,765,448 บาท

กรอ. 4 จังหวัด ขอ 41 โครงการ

โครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ของทั้ง 4 จังหวัด แบ่งเป็นจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 41 โครงการ งบประมาณรวม 1,273,637,751 บาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณรวม 14,444,000,000 บาท จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 525,320,000 บาท และจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 6,633,499,900 บาท

“ทั้ง 94 โครงการ ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นโครงการพัฒนาด้านเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว พัฒนาเชิงนิเวศเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่โครงการทั้งหมดอาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในเร็ววันนี้ เพราะหลายโครงการมีมูลค่าสูง แต่อย่างน้อยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.สัญจรไว้ก่อนค่อยไปผลักดันกันต่อไป”

โครงการของกลุ่มจังหวัด เช่น โครงการปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งป้ายท่องเที่ยว และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ถนนสาย สค.5022 และถนนสาย สค.5036 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ระยะทางรวม 9.100 กิโลเมตร, โครงการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3176 ตอนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ชงถนนทางหลวงเชื่อม 4 จังหวัด

มีโครงการขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายมี 19 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางขนาน ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม.44+300-กม.45+550 ทางขนานด้านซ้ายทาง อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.เพชรบุรี เสนอโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 3510 ตอนทางแยกเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง-บ้านทุ่งเคล็ด ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี, โครงการก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางเข้าตลาดกลางการเกษตร (แยกหนองบ้วย) ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง

โครงการก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดถนนเลียบคลองชลประทาน บริเวณบ้านหนองแหน, โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนช่วงปากท่อ-อ.ชะอำ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง และ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ชงเพชรบุรี เมืองมรดกโลก

สำหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย 41 โครงการ มี 9 โครงการที่โดดเด่น เช่น 1.โครงการต่อยอดจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO 2.โครงการยกระดับเมืองสร้างสรรค์ เมืองมรดกโลกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี