เศรษฐา สั่ง ให้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็นพื้นที่ Sandbox เว้นเก็บภาษีที่ดิน

Srettha Thavisin

นายกรัฐมนตรี สั่ง 4 กระทรวงพิจารณาพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เป็น Sandbox คุ้มครองพื้นที่ป่า-สิ่งแวดล้อม ยกเว้นจากการเก็บภาษีที่ดิน

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เมื่อเวลา 11.25 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

เนื่องจากพระราชดำริสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่อยู่บริเวณคุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่นำร่อง Sandbox ในการประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่าและคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อมให้ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คุ้งบางกระเจ้า เพื่อนำมาเสนอ ครม.ต่อไป ทั้งนี้ หากสื่อมวลชนจำได้ เดือนพฤษภาคมเราได้ไปเยี่ยมเยียน ซึ่งคุ้งบางกระเจ้าเป็นปอดของ กทม.ที่เราอนุรักษ์ไว้

ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข้อสั่งการนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ หรือคุ้งบางกระเจ้า ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Advertisment

ซึ่งหลังจากนายกฯลงตรวจพื้นที่ดังกล่าว นายกฯได้สั่งการว่า ขอให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกันพิจารณาให้พื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเป็นพื้นที่นำร่อง หรือ Sandbox ในการประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่า และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตลอดจนให้เพิ่มพืชพรรณอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในบัญชีแนบท้ายของประกาศกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เกษตรกรรม นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกระเจ้า และนำเสนอต่อ ครม.พิจารณาให้สนับสนุนการทำงานขององค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล