ราชกิจจาฯ ประกาศให้พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีผลแล้ว

แฟ้มภาพ

วันนี้ (๒๒ ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้ง การจัดตั้งพรรคประชาราช ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ ตามความในพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕41 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ นั้น

พลตำรวจตรี เสกสันต์ อุ่นสำราญ รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาราช ทำการแทน หัวหน้าพรรคประชาราช ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บริหารพรรคประชาราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติให้เลิกพรรคประชาราช ตามข้อบังคับพรรคประชาราช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๐๘ โดยพรรคประชาราชได้รับอนุญาติ จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ให้จัดประชุมดำเนินการดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคประชาราช สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศให้พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๗) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleสินค้า “ความรู้สึก”
Next articleตร.ออกประกาศ เก้าอี้ ผบ.ตร.ว่าง “จักรทิพย์” เกษียณ 63 เช็กชื่อบิ๊กสีกากี ลุ้นต่อเก้าอี้!