มติ ครม. 28 ส.ค. แต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการ

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล การเมืองผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ, นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ, นายอภิชาติ อภิชาตบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง, นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนที่จะเกษียณอายุราชการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

ที่ประชุมยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

และยังเห็นชอบแต่งตั้งพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหม เป็นข้าราชการพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

และที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นอธิบดีกรมการศาสนา

นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง ข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง, นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอีกด้วย

Previous articleแรงไม่หยุด! “เมีย 2018” ยอดวิวแตะ 500 ล้านวิว
Next articleคลังรีดภาษีกำไรกองทุนรวม 15% ฟันรายได้ 2,500 ล้านบาท