เสนอกันเงินอุดหนุน อปท. 3,000 ล้าน จ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่างบค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างองค์กรกรปกครองท้องถิ่น ( อปท.)ทั่วประเทศมีไม่เพียงพอ และที่ผ่านมา สปสช.ต้องแบกภาระในปีงบประมาณ 2560 แล้วกว่า 1,100 ล้านบาทนั้น ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สปสช.กับ 12 สมาคมและสมาพันธ์ท้องถิ่น สปสช.จะได้รับเงินค่าจ้างบริหารจัดการร้อยละ 1.5 บาท และในการจัดสรรงบประมาณการค่ารักษาพยาบาล หากปีใดงบประมาณไม่เพียงพอ สปสช.จะสำรองจ่ายไปก่อน จากนั้นในปีถัดไป อปท.จะต้องหางบประมาณมาทดแทนให้ โดยบอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว สำหรับในส่วนของการติดตาม โดยขอความช่วยเหลือเงินสำรองจ่ายโดยใช้งบกลางนั้น เป็นเรื่องยากแม้ว่าจะมีการติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สำนักงบประมาณ คงไม่สามารถตัดสินใจได้ เว้นแต่ผู้มีอำนาจในรัฐบาลจะพิจารณาและสั่งการเป็นกรณีเร่งด่วน

นายศักดิพงศ์ กล่าวอีกว่า ปัญหานี้ไม่ซับซ้อน และผู้มีอำนาจต้องเข้าใจว่าการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นสิทธิพื้นฐานของข้าราชการท้องถิ่นที่จะเทียบเคียงเท่ากับข้าราชการพลเรือน ทหาร และ ตำรวจ แต่ที่ผ่านมามีปัญหา เนื่องจาก อปท.ยางแห่งมีงบประมาณจำกัด จึงร่วมกันตั้งเป็นกองทุนฯเพื่อให้ สปสช.นำไปบริหารจัดการ และที่ผ่านมาใช้จ่ายจากวงเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถิ่น ขณะที่ในช่วงแรกได้เสนอให้รัฐบาลจ่ายสมทบให้กองทุนฯในช่วงก่อตั้งเพื่อให้เป็นเงินสำรองจ่าย แต่รัฐบาลในขณะนั้นปฏิเสธและแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงต้องใช้เงินกองทุนจากงบของท้องถิ่นทั้งหมด

มีรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น(กกถ.) ได้พิจารณาเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการักษาพยาบาล โดยเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ได้เสนอให้กันเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่ อปท.ได้รับจัดสรรในงบประมาณ 2561 จำนวน 3,000 ล้านบาทเพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น คาดว่า อปท.ทุกแห่งจะต้องจ่ายงบดังกล่าวเพิ่มแห่งละ 3 – 5 แสนบาท นอกจากนั้น กกถ.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพ่อเสริมสร้างวินัยการเงิน การคลังของ อปท.ติดตามประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการรักษาพยาบาล

 


ที่มา มติชนออนไลน์