ครม.แต่งตั้ง “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” นั่งรองเลขาฯฝ่ายการเมือง

ภาพมติชน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เวลา 14.00 น. พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ดำรงตำแหน่งรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

สำหรับทำหน้าที่คือ ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานนโยบายของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเรื่องร้องเรียนของประชาชน แลเป็ฯผู็ประสานงานรัฐสภา และการทำงานของวิปรัฐบาล และให้เป็นผู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานของนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ที่ระชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวงดังนี้ มีมติให้ให้นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และนางพิมพร โอวาสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกณ์แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 จำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.) เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

นายสุรเดช เตียวสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นรองปลัดกระทรวงฯ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการฯสำนักงานเศรษฐกิจและการเกษตร เป็นเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

น.ส.เสริมสุข ลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

น.ส.จูอะดี พงษ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการ เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

น.ส.เบญจพรณ์ ชาครนนท์ ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการจำนวน 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

นายจีรศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธฺบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทวง

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำหน่ง ผู็ตรวจราชการกระทรวง

ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศจำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนางอุรีรัชต์ เจริญโต ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก

Previous articleเปิดเส้นทางใหม่เรือท่องเที่ยวคลอง “บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่” ธ.ค.นี้
Next articleครม.อนุมัติ รฟม.สร้างรถไฟฟ้ารางเบา”ภูเก็ต-เชียงใหม่”ไฟเขียวเวนคืนสร้างถนนชลบุรี-นครสวรรค์-หนองคาย