ครม.เห็นชอบร่างฯป้องกันและปราบปรามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน จนท.สามารถเรียกหยุดตรวจค้นได้

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เวลา 14.00 น. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ

โดยมีสาระสำคัญ คือการกำหนดบทนิยามผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติของประเทศหรือรัฐที่เข้าไปอยู่ และไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ตามกฎหมาย กำหนดความผิดในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานกลางประสานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในเคหสถานเพื่อตรวจค้น หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ


นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบ ขนโยกย้ายผู้โยกย้ายถิ่นฐานทางทะเล หากมีเรือต่างชาติ และเจ้าหน้าที่สงสัยว่ากระทำความผิด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อติดต่อไปยังรัฐหรือประเทศที่เป็นเจ้าของธงเรือนั้น กรณีที่กระทำความผิดบนเรือต่างชาติ ที่ไร้สัญชาติ เจ้าหน้าที่สามารถให้เรือนั้นหยุดเพื่อเข้าตรวจค้นได้