ตั้ง ‘สุรงค์ บูลกุล’ ประธาน-และอีก 9 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม ๗ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอีก ๓ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม อีก ๑ คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่งครบวาระสามปีแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวม ๗ คน และครบวาระสามปีในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อีก ๓ คน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๙ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและ กรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวม ๑๐ คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

๑. นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ)
๒. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ กรรมการ
๓. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ)
๔. นายจําเริญ โพธิยอด กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ)
๕. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ
๖. นายจุฬา สุขมานพ กรรมการ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจฯ)
๗. นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ
๘. นายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการ
๙. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการ
๑๐. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการ


ทั้งนี้ ให้บุคคลในลําดับที่ ๑ – ๗ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และ บุคคลในลําดับที่ ๘ – ๑๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี