นายกฯเวียดนาม เตรียมเดินทางเยือนไทย 17-19 สิงหาคมนี้

นายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan Phuc) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยรัฐมนตรีสำคัญ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสาร รวมทั้งภาคเอกชน การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายเหวียน ซวน ฟุก ภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียน

นายเหวียน ซวน ฟุก มีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ประเด็นสำคัญที่สองฝ่ายจะหยิบยกหารือในครั้งนี้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านความมั่นคง การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยง และความร่วมมือระดับภูมิภาค เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะลงนามความตกลง/บันทึกความเข้าใจ ๔ ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์สารสนเทศและการสื่อสาร บันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดตราดแห่งราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดก่าเมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในระหว่างการเยือน นายเหวียน ซวน ฟุก มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบหารือกับบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจไทย และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเวียดนาม “Vietnamese Week in Thailand” นอกจากนี้ นายเหวียน ซวน ฟุก มีกำหนดจะเดินทางไปจังหวัดนครพนม เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจ เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ และพบปะชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม


การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างไทยกับเวียดนามให้มีพลวัต ครอบคลุมทุกมิติ มีความคืบหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อปูทางไปสู่การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ(Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๔ ที่ประเทศเวียดนาม โดยจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๓ ที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมการ JCR ต่อไป