“สนธยา คุณปลื้ม” นำ 4 รองนายกเมืองพัทยา เข้าปฏิบัติงานแล้ว ดันเป็นเมืองนานาชาติ

ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ออกประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 15/2561 แต่งตั้งนายสนธยา คุณปลื้ม ให้ดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยา โดยให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกำลังเป็นข่าวที่สนใจของสาธารณชนในจังหวัดชลบุรีอยู่ในขณะนี้นั้น

ล่าสุดเช้าวันนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาคนล่าสุด พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางมาสักการะต่อองค์พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยพบว่ามีกลุ่มข้าราชการเมืองพัทยา อดีตนักการเมือง รวมถึงประชาชนและตัวแทนชุมชนเมืองพัทยาจำนวนมาก ต่างมารอต้อนรับด้วยบรรยากาศที่คึกคักและเป็นกันเอง

จากนั้น ได้เปิดห้องประชุมตากสิน เพื่อเปิดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดย นายสนธยา นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ในตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ได้แก่ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์

ก่อนจะมอบนโยบายการทำงานว่า วันนี้ได้เข้ามาทำงานวันแรก ซี่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งได้รับมอบกมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มากำกับดูแลเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ EEC ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออก เป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการสร้างความร่วมมือส่วนกลางกับท้องถิ่น ให้ได้ความสัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน ที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งได้กำหนดทีมบริหาร ทีมที่ปรึกษา เพื่อดูแนวทางการพัฒนาต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน มีการทำงานที่มีแบบแผนชัดเจน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับกับการเกิด EEC อีอีซี ยกตัวอย่างเบื้องต่นในเรื่องของปัญหาน้ำท่วม ที่ต้องทำงานร่วมกับส่วนกลางคือกรมชลประทานในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องแผนการจัดการน้ำในองค์รวม จะเป็นภารกิจที่ต้องทำงานร่วมกัน ตามแนวทางขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทีาให้ความสำคัญในเรื่องของ 4 ขาหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ สังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ที่ได้พระราชทานใก้กับประชาชนที่ต้องมี 4 ขานี้เดินไปพร้อมๆ กันเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ความร่วมมือคือสิ่งที่สำคัญ เพราะความร่วมมือกันทุกฝ่ายจะสามารถพาเมืองพัทยาให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าได้

 

ที่มา : มติชนออนไลน์