ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกกต. ให้พรรคอาสาสมัครไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งลงนามโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง “พรรคอาสาสมัครไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง”

โดยเนื้อหาของประกาศระบุว่าตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอาสาสมัครไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 นั้น

นายธวัชชัย ทิพกานนท์ หัวหน้าพรรคอาสาสมัครไทย ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอาสาสมัครไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้เลิกพรรคอาสาสมัครไทย ตามข้อบังคับพรรคอาสาสมัครไทย พ.ศ.2556 ข้อ 68

โดยพรรคอาสาสมัครไทยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามข้อ 4 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ให้จัดประชุมดำเนินการดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคอาสาสมัครไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 52/2561 (16) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ให้ประกาศการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคอาสาสมัครไทย

จึงประกาศให้พรรคอาสาสมัครไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Advertisement

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

Advertisement

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์