“อัศวิน” สั่งปลด “อำนวย นิ่มมะโน” พ้น รองผู้ว่าฯกทม.

วันที่ 24 ส.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2650/2560 ให้รองผู้ว่าฯกทม.และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองผู้ว่าฯกทม. ตามที่ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3178/2559 ลงวันที่ 21 ต.ค.59 แต่งตั้ง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นรองผู้ว่าฯกทม. และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3181/2559 ลงวันที่ 21 ต.ค.59 แต่งตั้ง พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม.

เนื่องจาก พล.ต.ท.อำนวย มีภารกิจสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ลงวันที่ 15 ส.ค. และปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอื่นๆ ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติราชการให้แก่กทม.น้อยลง

ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารราชการของกทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49(3) และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ประกอบกับข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ต.ค. 59 โดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี จึงให้ พล.ต.ท.อำนวย พ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. และ พล.ต.ท.ชินทัต พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. และแต่งตั้งให้ พล.ต.ท.ชินทัต เป็นรองผู้ว่าฯกทม. ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันได้ลงนามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2651/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. โดยแต่งตั้งให้นายโกสิน เทศวงษ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.60 เป็นต้นไปเช่นเดียวกัน

รายงานข่าวแจ้ง ว่า สำหรับ พล.ต.ท.ชินทัต เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ 8) โดย พล.ต.ท.ชินทัต มีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับ พล.ต.ท.อำนวย เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้าพล.ต.ท.อำนวย จะมารับตำแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. ได้มีการทาบทาม พล.ต.ท.ชินทัต ให้มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. ส่วนนายโกสิน เป็นอดีตข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับสูง ซึ่งเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม