สรุปมติครม. 12 ก.พ. วาระ “แต่งตั้ง-โยกย้าย” ครบทุกตำแหน่งที่นี่ !!

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากประเด็นอื่นๆแล้ว “ประชาชาติธุรกิจออนไลน์” สรุปวาระสำคัญ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการ (เรื่องที่17-27)ดังนี้

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายศักด์สีห์ พรหมโยธี กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน

 1. เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอรับโอน ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

 1. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 13 คน แทนรองประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

 1. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ
 2. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ
 3. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
 4. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ
 5. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ
 6. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
 7. นายทองลักษณ์ หาญศึก ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น กรรมการ
 8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ
 9. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ
 10. นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ
 11. นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ
 12. นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ
 13. นางอมรา กลับประทุม กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนผู้ที่ขอลาออก จำนวน 2 คน ดังนี้

 1. พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) เป็นกรรมการ แทน นายอวยชัย คูหากาญจน์
 2. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เป็นกรรมการ แทน ศาสตราจารย์นฤมล สอาดโฉม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ดังนี้

 1. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 2. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือการคลัง
 3. นายพงศ์ ศกุนตนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น (สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การวิจัยด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุข) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวม 7 คน แทนประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี ดังนี้

 1. นายมานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการ
 2. นายชัชวาล เตละวาณิชย์ กรรมการผู้แทนชุมชน
 3. นายณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล กรรมการผู้แทนชุมชน
 4. นายจิโรจน์ ทองเต็ม กรรมการผู้แทนชุมชน
 5. นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายเรวัตชัย พลับประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอการแต่งตั้ง นายสมคิด กฤษณะวณิช เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 1. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสำหรับ วาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

 1. เห็นชอบการแต่งตั้ง นางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. ให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งนางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สำหรับวาระระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้เลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนทราบ
Previous article“อภิสิทธิ์” ประกาศก้าวพ้นปัญหาการเมืองวนเวียนกว่า 10 ปี ชูแก้ปากท้องปชช.
Next articleครม.ไฟเขียว! เพิ่มงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ