เรื่องต้องรู้! 7 ขั้นตอน ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.

ใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ประชาชนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว

เฟซบุ๊ก ของ สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ได้เผยแพร่ขั้นตอน การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ให้ประชาชนได้เตรียมตัว อาทิ การเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อม โดยใช้ได้ทั้ง บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ พาสปอร์ต เพื่อไปใช้สิทธิในสถานที่ที่ได้เลือกไว้ ตอนลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม เวลา 08.00-17.00 น. สามารถตรวจสอบได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/  ซึ่ง หากลงทะเบียนไว้แล้วไม่ไปใช้สิทธิ ไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันจริงได้อีก

โดยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในเขตที่ท่านรายชื่ออยู่ (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน) จากเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อตัดสินใจลงคะแนน
2.ตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote
3.ยื่นหลักฐานแสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
4.ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร พร้อมบัตรลงคะแนนและซองจดหมาย
ตรวจสอบซองจดหมายว่าจ่าหน้าซองถึงเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ว่าถูกต้องหรือไม่
5.เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว
6.พับบัตรลงคะแนนใส่ซองจดหมายปิดผนึกให้เรียบร้อย
7.นำซองจดหมายที่ปิดผนึกแล้วหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเอง

Previous articleปิดจ็อบโละสต๊อกข้าวรัฐจำนำ ชง “นบข.” เคลียร์ 1 ล้านตันค้างท่อ
Next articleGen Z เขย่าโลกคอนเทนต์ ผู้ผลิตปรับทิศป้อน “โซเชียลเน็ตเวิร์ก”