กสม.ส่ง 6 ประเด็นโต้แย้งให้ประธาน สนช.แล้ว ชี้ตรากม.จำกัดสิทธิ-เซตซีโร่ไม่สุจริต

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า หลังจาก กสม.ร่วมกันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม.แล้วเห็นว่ามี 6 ประเด็นโต้แย้งต่อร่างกฎหมายซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 1.กรณีเกี่ยวกับกรรมการสรรหา ร่างกฎหมายกำหนดว่าหากพ้นกำหนดเวลาเลือกกรรมการสรรหาที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว ยังไม่มีกรรมการสรรหาที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสรรหาไม่ต้องมีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ถือว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 246 วรรคสี่ ที่บัญญัติให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย 2.ประเด็นเกี่ยวกับผู้สมัครเป็น กสม. ร่างกฎหมายกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของกสม.เกินกว่าที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่หลักการปารีสมิได้กำหนดระยะเวลาเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์ การกำหนดในร่างกฎหมายไว้เช่นนี้ย่อมเป็นการจำกัดสิทธิบุคคลที่เสนอตัวมาทำหน้าที่ เกินสมควรแก่เหตุและยากแก่การสรรหา ขัดต่อหลักนิติธรรม ร่างกฎหมายจึงไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 246 วรรคสอง ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง และ 26 วรรคหนึ่ง 3.ประเด็นการเซ็ตซีโร่กสม.มิได้เป็นไปอย่างสุจริต ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นการตรากฎหมายกำจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่เป็นตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสองและมาตรา 26 วรรคหนึ่ง

นายวัสกล่าวว่า 4.เรื่องอำนาจและหน้าที่ของ กสม.โดยเสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 29 วรรคหนึ่งที่กำหนดให้กสม.แต่งตั้งอนุกรรมการได้เฉพาะกรณีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ มาเป็นให้แต่งตั้งได้ในกรณีจำเป็น 5.ให้แก้ไขร่างมาตรา 34 ที่ไม่ได้กำหนดให้กสม.สามารถไกล่เกลี่ยได้ มาเป็นว่าในกรณีที่สมควร จำเป็น และได้รับความยินยอมจากคู่กรณี กสม.อาจดำเนินไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีทำความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ 6.แก้ไขร่างมาตรา 44 ที่บังคับให้กสม.ชี้แจงรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง กรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมทุกกรณี มาเป็นว่ากสม.อาจพิจารณาตรวจสอบเพื่อที่จะชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ หาก กสม.เห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน ทั้งนี้ได้ลงนามความเห็นดังกล่าวและส่งให้ประธาน สนช.ไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิกรวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย

 


ที่มา : มติชนออนไลน์