ศาลปค.สูงสุดไม่รับคำฟ้องผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ ให้เพิกถอนมติ กกต. ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

แฟ้มภาพ
ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้องกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ ฟร.๙/๒๕๖๒ ในคดีที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ฟ้องขอเพิกถอนมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราว และมีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งใหม่

โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา ๑ ปี และมีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตเลือกตั้งที่ ๘ ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทั้งมาตรา ๒๒๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ยังบัญญัติให้คำสั่งตามวรรคหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นที่สุด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดี ข้อพิพาทคดีนี้จึงมิใช่กรณีที่เป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง
ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

Previous articleชาวสวนยางเฮ! รัสเซียเตรียมซื้อ 1.5 แสนตัน “กฤษฎา” ลั่นดันให้ถึงกก.60 บาทตามกลไกตลาด
Next articleกสทช. ยิ้มร่า“ทรู”ยื่นหนังสือยืนยันซื้อคลื่น 700MHz แล้ว ได้ตังค์แน่ 2 หมื่นกว่าล้านเยียวยาทีวีดิจิทัล