สนช.เห็นชอบตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่างกฎหมาย กสม.

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 เป็นประธาน ได้เห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พ.ศ… หรือกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ตามมาตรา 267 วรรคห้า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จำนวน 11 คน ประกอบด้วยสัดส่วนของ กรธ. 5 คน ได้แก่ 1.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 2.พล.ต.วิระ โรจนวาศ 3.นางจุรี วิจิตรวาทการ 4.นายนรชิต สิงหเสนี และ 5.นายเธียรชัย ณ นคร ส่วน สนช. 5 คนประกอบด้วย 1.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 2.นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ 3.พล.ร.อ.วัลลภ เกิดผล 4.นางสุวิมล ภูมิสิงหราช 5.นายสมชาย แสวงการ และตัวแทน กสม. คือ นายวัส ติงสมิตร ประธานกสม. เพื่อพิจารณากรณีที่ประธานกสม.ได้มีข้อโต้แย้งมาว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น ทั้งนี้ กำหนดการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

 


ที่มา : มติชนออนไลน์