ระดม 100 ส.ส.-ส.ว.ยกคณะ สกัดฝ่ายค้าน ปิดจุดอ่อน ‘นโยบายประยุทธ์2’

1 ใน “วลีเด็ด” ในคำแถลงนโยบายของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 สมัยที่ 2  อาทิ การต่อสู้กับความยากจน หรือการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ และการต่อสู้กับความไม่สงบ-การต่อสู้กับภัยคุกคาม ถูกจั่วหัวออกมาเป็นนโยบายเร่งด่วน 12- นโยบายหลัก 12 ด้าน

กว่า 5 ปี ภายใต้การบริหารประเทศของ คสช. และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สมัยแรก คำที่ถูกชูขึ้นมาเป็นสโลแกน คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ยังถูกผลิตออกมาเป็น “วรรคทอง” ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สมัยที่ 2

ยึดหลัก 4 ประการ “ประชารัฐ”

คำแถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่-ประจำการบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในอีก 4 ปีข้างหน้า ของ พล.อ.ประยุทธ์ สมัยที่ 2 ยึดหลัก 4 ประการ

1.น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการบริหารประเทศ 2.ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4.บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข

Advertisment

แก้หนี้กองทุนหมู่บ้าน-กยศ.

“สัญญาประชาคม” ของรัฐบาลผสม 19 พรรค ที่มีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นแกน ถูกบรรจุอยู่ใน “นโยบายเร่งด่วน” ครบทั้ง 12 เรื่องอาทิ ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา-มนุษย์เงินเดือน 10% ยกเว้นภาษีพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ 2 ปี และนักศึกษาจบใหม่ 2 ปี รวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญ ถูกเขียนไว้ในนโยบาย

1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ลดข้อจำกัดในการประกอบอาชีพของคนไทย ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน-ผ่านระบบออนไลน์

ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

Advertisment

อัพเกรดบัตรคนจน

2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการ ปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย กลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาล ลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เร่งกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

ประกันรายได้-กัญชามาครบ

4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกร อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อยและข้าวโพด ด้วยการชดเชยการประกันรายได้ ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันกำไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกร

ต่อยอดภูมิปัญญาและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด

5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี

ต่อยอด S-curve-5G

6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ระบบ 5G

7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 8.การแก้ไขปัญหาทุจริตในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9.การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เร่งสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อ 12 แก้รัฐธรรมนูญรั้งท้าย

10.พัฒนาระบบให้บริการประชาชน การอนุมัติและอนุญาตของทางราชการให้เป็นระบบดิจิทัล ลดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ

11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และ 12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

12 นโยบายหลัก 4 ปี

นอกจาก “เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ” ยังมี “นโยบายหลัก 12 ด้าน” ระยะเวลา 4 ปี 1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข อาทิ การสร้างค่านิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” 3.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบาทของไทยบนเวทีโลก 5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย อาทิ การพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ

ต่อยอด ศก.อีอีซี 

6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค อาทิ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ รวมถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันสังคม 10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

100 ส.ส.- ส.ว.ป้องรัฐบาล

ข้ามฟากมาที่การการสัมมนา ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคแกนนำรัฐบาล พี่ใหญ่ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ปลอบใจ ส.ส.ถึงการซักฟอกยกที่ 1 ว่า “เรื่องการอภิปรายถึงตนเองนั้น ส.ส.ขอให้ใจเย็น อย่านอตหลุด ก็จะยิ้มอย่างเดียว ไม่ตอบโต้ และจะบอก พล.อ.ประยุทธ์ ด้วยว่า ส.ส. น้อง ๆ เตือนมาฝากบอกว่าอย่านอตหลุด”

พปชร. เกณฑ์ 20 ขุนพล-องครักษ์พิทักษ์พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร นำโดย “วีระกร คำประกอบ” ส.ส.นครสวรรค์ และ “อนุชา นาคาศัย” ส.ส.ชัยนาท เพื่อเป็น “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” คอยโต้กลับ 7 พรรคฝ่ายค้าน ผนึกกำลังกับ “ทีมอภิปรายอวย-ทีมสกัดฝายค้าน” มี ส.ส.ร่วมลงชื่อกว่า70 คน ปิดจุดอ่อนรัฐบาล นโยบายรัฐบาล ส่วน 2 พรรคร่วมรัฐบาล ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ ซึ่งมีนโยบายที่มีบางนโยบายอ่อนไหว ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เช่น กัญชาเสรี ประกันรายได้เกษตรกร เตรียมขุนพลในส่วน ส.ส.ของพรรคคอยปัดป้อง ตอบโต้ หากฝ่ายค้านพาดพิงนโยบายความสามารถของรัฐมนตรี

ขณะที่สายวุฒิสภามีขุมกำลัง 250 ส.ว.สุมหัวเตรียมความพร้อมในฝ่ายของ “ทีมอวย-โต้ฝ่ายค้าน” มีมือเด็ดที่ไม่ต้องเอ่ยนามก็รู้สรรพคุณ เช่น สมชาย แสวงการ วันชัย สอนศิริ พร้อมชงตั้งทีม “ปะฉะดะ” สู้ฝ่ายค้าน

ด้านวิปฝ่ายค้าน 7 พรรค นำโดยเพื่อไทย จัด 15 ทีม นับ 100 คน อภิปรายทั้งประเด็นภาพใหญ่ ภาพเล็ก ทวงถามที่มารายได้-รายจ่ายต่อโครงการที่ยัง “คลุมเครือ”

คลิกอ่าน…เปิดคำแถลงนโยบาย ‘ครม.ประยุทธ์2/1’ ยึด 4 หลักการใหญ่ ชูนโยบายหลัก 12 ด้าน เร่งด่วน 12 เรื่อง