เช็กชื่อวิปรัฐบาลได้ที่นี่! “วิรัช” นั่งประธานวิปรัฐบาล – “กอบศักดิ์” นั่งกุนซือ

เช็กชื่อวิปรัฐบาลได้ที่นี่! “วิรัช” นั่งประธานวิปรัฐบาล – “กอบศักดิ์” นั่งกุนซือ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 180/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) หรือวิปรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ในปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างกฎหมาย การแจ้งความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ ส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 1.องค์ประกอบ 1.1 คณะที่ปรึกษา (1) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ปรึกษา/กรรมการ (2) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่ปรึกษา/กรรมการ (3) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา/กรรมการ (4) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ปรึกษา/กรรมการ (5) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา/กรรมการ (6) นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ ที่ปรึกษา/กรรมการ

1.2 คณะกรรมการ (1) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานกรรมการ (2) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (3) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองประธานกรรมการ คนที่สอง (4) นายวิเชียร ชวลิต รองประธานกรรมการ คนที่สาม (5) นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล กรรมการ

(6) นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ กรรมการ (7) นางสาวกุลวลี นพอมรบดี กรรมการ (8) ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม กรรมการ (9) นายชัยชนะ เดชเดโช กรรมการ (10) นายดล เหตระกูล กรรมการ

(11) นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ กรรมการ (12) นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ กรรมการ (13) นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ กรรมการ (14) นายนริศ ขำนุรักษ์ กรรมการ (15) นายนิกร จำนง กรรมการ (16) นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย กรรมการ (17) นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ กรรมการ (18) นายไผ่ ลิกค์ กรรมการ (19) นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ (20) นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ กรรมการ

(21) นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ กรรมการ (22) นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล กรรมการ (23) นายพิษณุ พลธี กรรมการ(24) นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ กรรมการ (25) นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ กรรมการ (26) นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช กรรมการ (27) นายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง กรรมการ (28) นายรณเทพ อนุวัฒน์ กรรมการ (29) นายรังสิกร ทิมาตฤกะ กรรมการ (30) นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ กรรมการ

(31) นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี กรรมการ (32) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กรรมการ (33) นายวัชรพล โตมรศักดิ์ กรรมการ (34) นายวันชัย ปริญญาศิริ กรรมการ (35) นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ กรรมการ (36) นายวีระกร คำประกอบ กรรมการ (37) นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ กรรมการ (38) นายศิริพงษ์ รัสมี กรรมการ (39) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กรรมการ (40) นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ กรรมการ

(41) นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ กรรมการ (42) นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม กรรมการ (43) นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กรรมการ (44) นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการ (45) นายสาคร เกี่ยวข้อง กรรมการ (46) นายสายัณห์ ยุติธรรม กรรมการ (47) นายสิระ เจนจาคะ กรรมการ (48) นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการ (49) นายสุชาติ อุสาหะ กรรมการ (50) นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ กรรมการ

(51) นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ กรรมการ (52) พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ กรรมการ (53) นายเสมอกัน เที่ยงธรรม กรรมการ (54) นายอนุรักษ์ จุรีมาศ กรรมการ (55) นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ กรรมการ (56) นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการ (57) นายอัครวัฒน์ อัศวเหม กรรมการ (58) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ กรรมการ (59) นายเอกราช ช่างเหลา กรรมการ (60) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ (61) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.3 ผู้แทนส่วนราชการ (1) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ (2) ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรรมการ (3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ (4) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการ (5) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรรมการ

1.4 ฝ่ายเลขานุการ (1) นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2) ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3) ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1 กองประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (4) เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่และอำนาจ 2.1 พิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา

2.2 ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆ ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภาอื่นๆ ทั้งการเสนอร่างกฎหมายและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ และกิจการรัฐสภา ให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น

2.3 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและมีมติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี พร้อมแจ้งคณะรัฐมนตรี

2.4 ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คณะกรรมการสามารถพิจารณาวินิจฉัยที่จะเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการตามข้อ 2.3 ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็น

2.5 ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดส่งเอกสารข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ

2.6 ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น และ 2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.องค์ประชุม การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการนี้ ให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

นางนฤมลกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดนายวิรัชกรณีก่อสร้างสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมาจะทำให้ถูกตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมหรือไม่ ว่า “คดียังไม่ถึงที่สุด”


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ