ล้างคำสั่ง อำนาจพิเศษ “บิ๊กตู่” วาระกฎหมายเดือด รับสภาเปิดเทอม

5 ปีที่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ถืออำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ใช้อำนาจพิเศษออกประกาศ-กฎหมาย 456 ฉบับ เป็นประกาศ คสช.-มีผลเป็นกฎหมาย 132 ฉบับ เป็นคำสั่ง คสช.ทางการบริหาร โยกย้าย เรียกคนมารายงานตัว 166 ฉบับ เป็นของหัวหน้า คสช. 158 ฉบับ

ยกเลิกเเล้ว 74 ฉบับ สิ้นสุดไปตามภารกิจ 133 ฉบับ สิ้นสุดตามไป คสช. 39 ฉบับ ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2562 “ฉบับสุดท้าย” เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 ยกเลิก 66 ฉบับ กฎหมายใหม่ยกเลิก 77 ฉบับ ออกกฎหมายรองรับใช้ในรัฐบาลใหม่ 65 ฉบับ

ขณะที่ภาคประชาชน-นักเคลื่อนไหวนำโดย “จอน อึ๊งภากรณ์” ที่ต้องการล้างผลพวงจากการรัฐประหาร-ยกเลิกมรดกของ คสช. ยื่น 13,016 รายชื่อเพื่อเสนอร่าง”พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …” มี 7 มาตรา

จ่อเข้าสู่การพิจารณาในคราวประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

หลักการ ให้ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพ-สิทธิพลเมือง- สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน

“และกำหนดสถานะทางกฎหมายของคดีความของบุคคลพลเรือนที่เคยพิจารณาโดยศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”

โดยมาตรา 4 ในวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ “จำหน่ายคดี” ตามความผิดประกาศและคำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. “ให้ถือว่าจำเลยที่เคยต้องคำพิพากษาตามประกาศและคำสั่งที่ถูกยกเลิกไม่มีความผิด”

“ให้ปล่อยจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก ยกเว้นจำเลยที่ถูกคุมขังตามกฎหมายอื่นที่ไม่ถูกยกเลิกตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย”

มาตรา 5 บุคคลพลเรือนที่ถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหาร ซึ่งศาลทหารมีคำพิพากษาเป็นที่สุดแล้ว หากต้องการให้ศาลยุติธรรมพิจารณาคดีของตนใหม่ให้ยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจภายใน 30 วัน นับจากวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ หากไม่ยื่นให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลทหารเป็นที่สุด

มาตรา 6 บุคคลพลเรือนที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทหาร ให้โอนย้ายคดีมาอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม โดยให้กระบวนการพิจารณาคดีภายใต้ศาลทหารที่ได้ทำไปแล้วไม่เสียไป เว้นแต่จำเลยจะร้องขอให้ศาลยุติธรรมเริ่มกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมด

Advertisement

สำหรับการยกเลิกประกาศ คสช.-คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฉบับนี้-นอกเหนือจากคำสั่งหัวหน้า คสช. “ฉบับส่งท้าย” ได้แก่

1.ประกาศ คสช. ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง 2.ประกาศ คสช.(เฉพาะ) ฉบับที่ 25/2557 เรื่อง ให้มารายงานตัว หรือแจ้งเหตุขัดข้อง 3.ประกาศ คสช. ฉบับที่ 26/2557 เรื่อง การดูแล และสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์

4.ประกาศ คสช. ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของ คสช. 5.ประกาศ คสช. ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด

6.ประกาศ คสช. ฉบับที่ 49/2557 เรื่อง ความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง 7.ประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 เรื่อง ให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป

8.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ

9.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 4/2558 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม

10.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 5/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ครั้งที่ 3/2558

11.คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

12.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 13/2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

13.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 41/2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

14.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 17/2558

15.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 5/2560 เรื่องมาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

16.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

17.คำสั่งหัวหน้า คสช. คำสั่งที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก