กกต.ออกประกาศแล้ว ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2563

ราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2563

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้

ข้อ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563”

ข้อ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ๓ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง

(2) ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

(3) ค่าจ้างทำของ ได้แก่ ค่าจ้างทำเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่น ๆ สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยหาเสียง

(4) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ รวมถึงค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระท าเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

(5) ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง

(6) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท

(7) ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

(8) ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพื่อเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง

(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

(10) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

(11) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ช่วยหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

(12) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

ประกาศณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ