คนงานรถไฟ ร้อง “บิ๊กตู่” ทำประชาพิจารณ์ใหม่ ก่อนปฏิรูปการรถไฟ

สพ.รฟ. ร้อง “บิ๊กตู่” ทำประชาพิจารณ์ใหม่ ก่อนปฏิรูปการรถไฟ ลดผลกระทบและทำตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นายสุวิช สุมานนท์ ประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) และคณะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเรียกร้องให้ยุติกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. … เพื่อการปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทยและระบบการขนส่งทางรางเอาไว้ก่อน และนำกลับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็น

นายสุวิชกล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2560 มาตรา 77 วรรค 2 บัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน รวมทั้งเปิดเผยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและนำมาประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ทั้งนี้ แม้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ชี้แจงว่า ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 แล้ว

“หากแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น สพ.รฟ. และภาคประชาชนไม่ได้รับทราบถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาก่อน โดยระยะการรับฟังความคิดเห็นเพียงแค่วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม และ 8 – 22 มิถุนายน ถือว่าสั้นและเร็วมาก และมีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมและเว็บไซต์ทั้งสิ้นเพียง 4 คน โดย พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นไปเพื่อวางแนวทางการปฏิรูปกิจการรถไฟ ซึ่งทาง สพ.รฟ. เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ” นายสุวิชกล่าว

 

Advertisment

ที่มา : มติชนออนไลน์