“บิ๊กตู่” สอบผ่านโพลรัฐบาล 84.2% มั่นใจผู้นำฝ่าวิกฤต

เมื่อกลางเดือน ม.ค. 2563 ก่อนโควิด-19 ยังเป็นเชื้อติดต่อที่ระบาดอยู่ในประเทศจีน ยังไม่เหาะเหินเดินอากาศมาสู่เมืองไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติทำโพลขึ้นมา 1 ชุด สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน) โดยผลสำรวจถูกสอดลงแฟ้มให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมพิจารณาได้รับรู้ข้อมูล พร้อมทั้งแจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการทุกกระทรวงกำหนดนโยบาย และเปิดเผยต่อสาธารณชนไปบางส่วน และบางส่วนที่ “ปกปิด” ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อกลางเดือน เม.ย.

จากผลสำรวจ “ความพึงพอใจ” ในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาลต่อประชาชน “พล.อ.ประยุทธ์” ร้อยละ 41.7

มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 45.0 “พึงพอใจปานกลาง” และร้อยละ 9.5 พึงพอใจน้อย และ “พึงพอใจน้อยที่สุด” ร้อยละ 1.3 ไม่พอใจเลย ร้อยละ 2.5 ผลสำรวจยังระบุต่อไปว่า คนภาคเหนือ-กลาง ร้อยละ 45 พึงพอใจอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด

ในจังหวะที่รัฐบาลต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ-ปากท้องเป็นตัวฉุดความนิยมรัฐบาล ทว่าผลสำรวจความเชื่อมั่นของรัฐบาลกลับ “สอบผ่าน” เพราะร้อยละ 39.1 เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 45.1 เชื่อมั่นปานกลาง ส่วนที่เชื่อมั่นน้อยและน้อยที่สุด มีร้อยละ 11.5 และ 1.3 ตามลำดับ ขณะที่มีร้อยละ 3.0 ไม่เชื่อมั่นเลย

“รวมกันแล้วประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 84.2 พิจารณาเป็นรายภาค ประชาชนภาคเหนือ+กลาง ร้อยละ 42 ระบุว่ามีความเชื่อในระดับมาก-มากที่สุด”

เมื่อผลสำรวจถามถึง “การทราบเกี่ยวกับนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล” พบว่านโยบายที่ประชาชนทราบมากที่สุด คือ “โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มีประมาณร้อยละ 96.7 โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ร้อยละ 96.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 94.5 การแก้ไขปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง ร้อยละ 91.8 การรักษาความสงบเรียบร้อยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 87.4

ส่วนความพึงพอใจต่อนโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาล พบว่า 1.โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ร้อยละ 54.6 2.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 54.1 3.นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤตมีสิทธิทุกที่ ร้อยละ 48.4 4.โครงการประกันรายได้เกษตรกร ร้อยละ 37.8 5.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบภัยแล้งร้อยละ 36.5 ตามลำดับ


อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่ยังไม่เคยปรากฏบนฐานเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติ คือข้อแนะนำ 3 ข้อให้รัฐบาล

1.ควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาของประเทศตามความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาล เช่น ปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาแพงการรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรการสนับสนุน SMEs รายย่อย

2.ควรประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนรับทราบในหลายช่องทางนอกจากสื่อโทรทัศน์ เช่น อินเทอร์เน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ์


3.ควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของโพลรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ สอบผ่านฉลุย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ